Povinně zveřejňované informace

1. Název

Obec Kunkovice

2. Důvod a způsob založení

Obec Kunkovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s Ústavou a s § l a § 2 zákona č.367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11.1990 a dle § 2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Posláním obce je zajištění samosprávy na svém území a výkon státní správy za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 7 odst. 2 a 61 a násl. zákona č.128/2000 Sb., o obcích).

3. Organizační struktura

Ing. Roman Novotný, DiS. - neuvolněný starosta
Tel.: 732 457 941

Mgr. Jana Smržová - neuvolněná místostarostka
Tel.: 777 598 987

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kunkovice 30
Litenčice
768 13

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kunkovice 30
Litenčice
768 13

4.3 Úřední hodiny

Úterý: 17:00 - 19:00

4.4 Telefonní čísla

Jsou uvedena v bodě 3.

4.5 Adresa internetových stránek

www.kunkovice.cz

4.6 Adresa podatelny

Kunkovice 30
Litenčice
768 13

4.7 Elektronická adresa podatelny

obec.kunkovice@volny.cz

4.8 Datová schránka

ID: 8taa64q

5. Případné platby lze poukázat

27525691/0100

6. IČ

00544582

7. Plátce daně z přidané hodnoty

CZ00544582

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

-

8.2 Rozpočet

Rozpočet z aktuálního roku viz úřední deska

9. Žádosti o informace

1. Pro obec je podnětem pro poskytnutí informace ústní žádost, písemná žádost a žádost podaná prostřednictvím telekomunikačního zařízení.

2. Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují poskytovatelé.

3. Písemná žádost by měla být adresována Úřadu obce Kunkovice.

4. V případě písemné žádosti je možno jiným způsobem odpovědět pouze se souhlasem žadatele.

5. Poskytovatel žádost posoudí a je-li nesrozumitelná, vyzve žadatele (na doručenku do vlastních rukou) do 7 dnů od podání žádosti, aby ji upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30- ti dnů od doručení výzvy, vydá poskytovatel ve spolupráci s koordinátorem jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v souladu se správním řádem.

6. Koordinátor vydá jménem obecního úřadu rozhodnutí o odmítnutí žádosti v případech § 7 - § 11 zákona č.106/1999 Sb.

7. Jestliže se požadovaná informace nevztahuje k působnosti poskytovatele ani k působnosti OÚ, po dohodě s koordinátorem poskytovatel věc odloží a žadatele o této skutečnosti vyrozumí do tří dnů.

8. V kladném případě poskytne poskytovatel informaci nejpozději do 15-ti dnů od přijetí podání.

9. Písemné podání informace se provádí doporučenou zásilkou na dobírku.

10. Proti rozhodnutí úřadu o odmítnutí žádosti lze podat u obce Kunkovice odvolání ve lhůtě 15-ti dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty k vyřízení žádosti.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možno podat na Úřadě obce Kunkovice

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování obce. Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž městys a jeho orgány jednají a rozhodují, patří tyto normy v platném znění:
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
zák. č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
zák. č. 500/2004 Sb., správní řád
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích
zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
zák. č. 379/2005Sb., k ochraně před škodami působenými tabákem, alkoholem, návykovými látkami
zák. č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech
zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví
zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
zák. č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
zák. č. 101/2000Sb.,o ochraně osobních údajů v informačních systémech
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
nař. vlády ČR č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
zák. č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek
zák. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
nař. vlády ČR č.37/2003 Sb., o odměnách členům zastupitelstev
vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyhl. MV č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství

Evidence obyvatel
Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.
Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

11.2 Vydané právní předpisy

Obec Kunkovice vydává v rámci své věcné působnosti obecně závazné vyhlášky: viz položka úřední deska

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

-

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

-

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

-

13.2 Výhradní licence

-

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz položka úřední deska

Nahoru